Statut
Środowiskowego Domu Samopomocy
przy M-G OPS w Nowej Dębie

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Środowiskowy Dom Samopomocy zwany w dalszej części „ŚDS” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r.      Nr 111, poz. 535 z późn. zm),
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r.
Nr 115 poz. 728)
3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r.  w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996 r. Nr 5 poz. 38).
4. Uchwały Nr XI/76/99 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie i  nadania Statutu.
5. Przepisów dotyczących jednostek budżetowych.

§ 2
1. ŚDS działa w ramach jednostki budżetowej jaką jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy      Społecznej w Nowej Dębie.
2. Działalność ŚDS finansowana jest ze środków na zadania zlecone z zakresu pomocy        społecznej przekazywanych przez Wojewodę. 
3. ŚDS funkcjonuje na podstawie planu finansowego opracowanego przez jego Kierownika po akceptacji Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej     Dębie.
4. Bezpośredni nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy     Społecznej w Nowej Dębie, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Wydział Polityki     Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

§ 3
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w szczególności na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 4
Siedzibą ŚDS jest lokal położony przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie.

§ 5
ŚDS używa prostokątnej pieczęci o treści:


Środowiskowy Dom Samopomocy
przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
39-460 Nowa Dęba, ul. Kościuszki 110

 

§ 6
Uczestnictwo i korzystanie z usług ŚDS oparte jest na pełnej dobrowolności.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA

§ 7

1. Celem działania ŚDS jest:

 • tworzenie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • tworzenie oparcia dla rodzin osób wymienionych w punkcie 1 i ich najbliższego otoczenia,

2. Zadaniem ŚDS jest:

 • zapewnienie dziennego pobytu dla 35 osób chorych psychicznie lub z zaburzonym zachowaniem, nie wymagających  leczenia szpitalnego ze szczególnym dołożeniem starań w kierunku przygotowania  ich do samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku,
 • stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacja zadań życiowych.
 • zapewnienie opieki pielęgniarskiej,
 • zapewnienie jednego posiłku bezpłatnie przygotowanego w ramach zajęć kulinarnych oraz bezpiecznych warunków pobytu uczestników,
 • prowadzenie terapii zajęciowej i ruchowej oraz rehabilitacji psychospołecznej,
 • umożliwienie rozwoju zainteresowań uczestników oraz ich rozwoju kulturalnego,
 • współpraca z organizacjami realizującymi program ochrony zdrowia psychicznego zmierzającymi do rozwoju  odpowiedzialności indywidualnej i odpowiedzialności rodziny  za zdrowie jednostki i społeczności,
 • rozszerzenie form pomocy środowiskowej o poradnictwo specjalistyczne i specjalistyczną  pracę socjalną.

§ 8
Przy  realizacji zadań  ŚDS współpracuje z :

 • Wydziałem Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • Rodzinami uczestników
 • Placówkami służby zdrowia,
 • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,
 • Organizacjami pozarządowymi,
 • Innymi instytucjami.

ROZDZIAŁ III
KIEROWNICTWO

§ 9
ŚDS kieruje Kierownik zatrudniony przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

§ 10
Do zadań Kierownika należy:
1)  ustalenie regulaminu organizacyjnego ŚDS,

 • dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS,
 • opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z działalności ŚDS oraz przedkładanie ich w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • reprezentowanie ŚDS na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez pracowników ŚDS i przestrzeganiem przez nich zasad kultury, etyki i dyscypliny pracy.

 

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
I ZADANIA

§ 11
Wewnętrzną strukturę  ŚDS stanowią jedno i wieloosobowe stanowiska pracy.

§ 12
W skład ŚDS wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • kierownik                - 1 etat
 • psycholog                - 1 etat
 • instruktor terapii zajęciowej / opiekun    - 7 etatów
 • pielęgniarka             - 1 etat

§ 13

 • Psycholog, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekunowie oraz pielęgniarka tworzą zespół terapeutyczny.
 •  Do zadań zespołu terapeutycznego należy:
 • diagnoza rozwoju psychoruchowego oraz zaburzeń zachowania,
 • ustalenie diagnozy społecznej i rodzinnej celem wdrożenia stosownej terapii. 
 • wieloprofilowe usprawnianie rozwoju psychoruchowego oraz kompensacja zaburzonych czynności, tak aby uczestnik mógł jak najpełniej funkcjonować w społeczeństwie zgodnie z jego możliwościami,
 • stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów koordynacyjnych,
 • prowadzenie socjoterapii i psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej,
 • inicjatywa w zakresie powstawania grup samopomocowych, a także zachęcanie ich do tworzenia oraz ułatwiania nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy osobami   przejawiającymi te same problemy,
 • inicjowanie i wdrażanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • stworzenie możliwości konsultacji dla pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, zmierzających do właściwego rozwiązywania problemów rodzin, w których występują przypadki chorób psychicznych.

3. Do zadań zespołu terapeutycznego należy również opracowywanie   i realizacja programów edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

 

§ 14
Każdy uczestnik ŚDS ma prawo do:

 • ochrony przed zniewagą fizyczną lub psychiczną,
 • poszanowania należnych mu praw człowieka,
 • zachowania tajemnicy spraw ich dotyczących,
 • korzystania z usług ŚDS na zasadach dobrowolności,
 • zgłaszania Kierownikowi ŚDS swoich uwag odnośnie działalności placówki,
 • uzyskanie niezbędnej pomocy w realizacji swoich potrzeb,
 • możliwości dokonywania wyborów,
 • swobodnych kontaktów ze środowiskiem.

§ 15
Obowiązkiem każdego uczestnika ŚDS jest:

 • przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego,
 • dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,
 • dbałość o utrzymanie porządku w ŚDS,
 • współdziałanie w miarę możliwości z personelem w zaspokajaniu swoich potrzeb,
 • przyczynianie się do dobrej atmosfery w ŚDS oraz prawidłowego funkcjonowania
 • ponoszenie odpłatności za korzystanie z usług ŚDS na określonych zasadach.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 • Decyzję o skierowaniu do ŚDS wydaje na wniosek zainteresowanego Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 • W decyzji określa się rodzaj przyznawanych usług ,czasokres pobytu oraz wysokość odpłatności za pobyt.

§ 17
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS ustala Rada Miejska w Nowej Dębie w drodze uchwały.

§ 18

 • Szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym,
 • Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

§ 19
Wszyscy pracownicy ŚDS i uczestnicy powinni  być zapoznani z treścią Statutu.